درآمدت افزایش پیدا خواهد کرد،اگر…

مهارتِ متقاعد کردن دیگران را یاد بگیری. رازهای روانشناسان در مورد نفوذ و تحریک بخش احساسی و منطقی برای تصمیم گیری را بدانی. بدانی مردم چطور تصمیم می گیرند کاری را انجام دهند؟خواه تصمیم برای دنبال کردن صفحه اینستاگرام ت باشد یا اقدام به خرید محصول ت مهارتِ تبدیل یک فرد عادی به مشتریِ دست به نقد را یاد بگیری.