بلاخره به درآمدی که همیشه میخواستی میرسی اگه…

مهارت نفوذ به بخش تصمیم گیری مغز و متقاعد کردن بقیه رو یاد بگیری
(۱۳ سال تجربه فروش توی کسب و کارهای متفاوت پشت این مهارته)